알루미늄 제품 HF - 718
2014-07-29 05:51:20
A: W1000 x H800(700) x T17, B: W1000 x H635(535) x T17, C: W1000 x H1000(880)

 

회사명:신원금속 l 대표자명:강광신 l 사업자등록번호:616-18-59669 l tel:031-996-6743 l fax:031-996-6744 l H.P:010-9094-5011
본사·공장주소:: 경기도 김포시 하성면 석평로 15번길 147-23
e-mail:swtechkks@naver.com l COPYRIGHT(C) 2014 신원테크 ALL RIGHT RESERVED